برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه JSB_Volume 1_Issue 16_Pages 19-5-1

روشهای آماری در این پژوهش برای تحلیل دادهها ابتدا از آمار توصیفی برای طبقهبندی و تنظیم دادهها، تعیین شاخصهای مرکزی و پراکندگی استفاده شد. سپس برای مقایسه و تعیین تفاوتهای بین میانگین متغیرهای مورد اندازه-گیری ادامه مطلب…